Indkaldelse til generalforsamlingen lørdag d. 16/3 2019 kl. 14.00 i hallen

Børne og ungdomshold klatres som vanlig. Alle klubbens medlemmer er meget velkomne til at deltage i generalforsamlingen. Klubbens vedtægter kan hentes på www.klatre.dk under dokumenter.
 
Deadline for forslag der ønskes behandlet under generalforsamlingen skal være bestyrelsen (jon@zingo.dk) i hænde senest 9/3 2019
 
Med venlig hilsen
Jon Hemmingsen, Formand
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse.
4. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
1. Bestyrelsen ønsker at Næstformand vælges ekstraordinært for et år i 2019 for at få adskilt formand og næstformandsvalg med 1 år.
6. Formand (2 år):
1. Jon Hemmingsen, på valg og genopstiller
7. Kasser (2 år):
1. Helene Dyrhauge er ikke på valg (næste valg 2020)
8. Bestyrelsesmedlemmer (2 år):
1. Næstformand Susan Christoffersen, på valg og genopstiller.
2. Rasmus Lykke er på valg og genopstiller.
3. Cecillie Dannerbo er ikke på valg (næste valg 2020)
9. Valg af revisor (2 år)
1. Trine Hemmingsen er ikke på valg (næste valg 2020)
10. Valg af to suppleanter: suppleanter er på valg for 1 år af gangen.
11. Valg af revisorsuppleant
12. Eventuelt
NB: Formand (ulige år), 4 bestyrelsesmedlemmer (hhv. 2 ulige og 2 lige år) og revisor; vælges for 2 år ad gangen.